கலைத்திட்ட மற்றும் மதிப்பீட்டுத்தர ஆவணம்: பகுப்பாய்வதா? தெரிவு செய்வதா?

அறிந்தோர் அறிவாராக: விரிவரங்கத் தொடர் 2 – உரை 5 நாள்: 25-08-2021 (புதன்கிழமை) நேரம்: இரவு மணி 8.00 முதல் 9.00 வரை *தளம் 1:

Continue reading

புதிய இயல்பு நிலையில் புத்தாக்க ஆசிரியர்

ஆகவே நான் ஆசிரியன் : விரிவரங்கத் தொடர் உரை 4புதிய இயல்பில் ஆசிரியர் உருமாற்றம் : சில முன்னெடுப்புகள் சொற்பொழிவாளர்: திரு. மனோகரன் முத்துசாமி, முதுநிலை விரிவுரைஞர்,அமினுடின்

Continue reading

பொருத்தமான தமிழ் எழுத்துருக்களின் பயன்பாடு

நம்மிடம் இருக்கும் ஓர் அழகான எழுத்துருவை எல்லா இடங்களிலும் பயன்படுத்தலாமா? எல்லா எழுத்துருக்களும் எல்லா செய்திகளுக்கும் பொருந்துமா?

Continue reading