வகுப்புசார் மதிப்பீட்டில் ஆசிரியர் தர அடைவு ஆசிரியர் விரிவரங்கத் தொடர் உரை 5

Switch to draftPreviewUpdateAdd title  நாள்: 13-10-2021 (புதன்கிழமை) நேரம்: இரவு மணி 8.00 முதல் 9.00 வரை *தளம் 1: zoom*  இணைப்பு: about:blankEmbed URLPaste

Continue reading