இறுகும் ஆசிரியர் – உருகும் உணர்வாற்றல்: அறிவதறிதல் எப்போது?

ஆசிரியர் விரிவரங்கத் தொடர் உரை 12 நாள்: 15-12-2021 (புதன்கிழமை) நேரம்: இரவு மணி 8.00 முதல் 9.00 வரை *தளம் 1: zoom*  இணைப்பு: about:blankEmbed URLPaste

Continue reading