இறுகும் ஆசிரியர் – உருகும் உணர்வாற்றல்: அறிவதறிதல் எப்போது?

ஆசிரியர் விரிவரங்கத் தொடர் உரை 12நாள்: 15-12-2021 (புதன்கிழமை)

நேரம்: இரவு மணி 8.00 முதல் 9.00 வரை

*தளம் 1: zoom* 

இணைப்பு: about:blankEmbed URLPaste a link to the content you want to display on your site.EmbedLearn more about embeds(opens in a new tab)Sorry, this content could not be embedded.Try again Convert to link

Meeting ID: 867 819 7575

Passcode: 654321

*தளம் 2*: (வலையொளி/YouTube): about:blankEmbed URLPaste a link to the content you want to display on your site.EmbedLearn more about embeds(opens in a new tab)Sorry, this content could not be embedded.Try again Convert to link

1. எங்கள் zoom, வலையொளி ஆகிய தளங்களைக் கருத்தில் கொள்ளவும்.

2. முதலில் வரும் 100 பேர் மட்டும் zoom செயலிவழி இணையலாம்.

3. பிற பங்கேற்பாளர்கள் வலையொளி (YOUTUBE) தளத்தில் இணையவும்.

4. மேற்கண்ட வலையொளி பக்கத்தை SUBSCRIBE செய்தால் எங்கள் நிகழ்ச்சிகளின் நேரடி ஒளிபரப்புகள் பற்றிய தகவல்கள் தங்களை வந்தடையும்.உடன் எங்கள் முகநூலிலும் இணையவும் (Jokalviyaalar).

5. எங்கள் தொலைவரி ( TELEGRAM) குழுவிலும் இணையவும்.about:blankEmbed URLPaste a link to the content you want to display on your site.EmbedLearn more about embeds(opens in a new tab)Sorry, this content could not be embedded.Try again Convert to link

6. இயக்கத்தின் அகப்பக்க முகவரி: https://jokalviyaalar.com

நன்றி.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *