இறுகும் ஆசிரியர் – உருகும் உணர்வாற்றல்: அறிவதறிதல் எப்போது?

ஆசிரியர் விரிவரங்கத் தொடர் உரை 12 நாள்: 15-12-2021 (புதன்கிழமை) நேரம்: இரவு மணி 8.00 முதல் 9.00 வரை *தளம் 1: zoom*  இணைப்பு: about:blankEmbed URLPaste

Continue reading

புதிய இயல்பு நிலையில் புத்தாக்க ஆசிரியர்

ஆகவே நான் ஆசிரியன் : விரிவரங்கத் தொடர் உரை 4புதிய இயல்பில் ஆசிரியர் உருமாற்றம் : சில முன்னெடுப்புகள் சொற்பொழிவாளர்: திரு. மனோகரன் முத்துசாமி, முதுநிலை விரிவுரைஞர்,அமினுடின்

Continue reading