பொருத்தமான தமிழ் எழுத்துருக்களின் பயன்பாடு

நம்மிடம் இருக்கும் ஓர் அழகான எழுத்துருவை எல்லா இடங்களிலும் பயன்படுத்தலாமா? எல்லா எழுத்துருக்களும் எல்லா செய்திகளுக்கும் பொருந்துமா?

Continue reading